లోకేశ్ ప్రచారానికి ఫించన్ డబ్బులిచ్చిన పెద్దాయన.. మాటిచ్చిన చినబాబుమంగళగిరిలో నారా లోకేశ్ విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. రేవేంద్రపాడులోని ఓ వృద్ధుడు లోకేశ్‌కు తన ఫించన్ డబ్బులను ప్రచార ఖర్చు కోసం ఇచ్చేశారు. బదులుగా లోకేశ్ ఆయనకు ఓ మాటిచ్చారు.మంగళగిరిలో నారా లోకేశ్ విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. రేవేంద్రపాడులోని ఓ వృద్ధుడు లోకేశ్‌కు తన ఫించన్ డబ్బులను ప్రచార ఖర్చు కోసం ఇచ్చేశారు. బదులుగా లోకేశ్ ఆయనకు ఓ మాటిచ్చారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *