వధువు లేకుండా యువకుడి పెళ్లి.. వేడుక వెనుక విషాధ గాథ, ఓ గొప్ప తండ్రి



ఆ యువకుడికి ఘనంగా పెళ్లి జరిపించారు. వివాహానికి ముందు మెహందీ, సంగీత్ ఉత్సవాలు జరిపించారు. అంత వైభవంగా పెళ్లి జరిపించినా.. వేడుకలో మాత్రం వధువు లేదు. దీని వెనుక ఓ విషాద గాథ, ఓ గొప్ప తండ్రి మనసు ఉంది.ఆ యువకుడికి ఘనంగా పెళ్లి జరిపించారు. వివాహానికి ముందు మెహందీ, సంగీత్ ఉత్సవాలు జరిపించారు. అంత వైభవంగా పెళ్లి జరిపించినా.. వేడుకలో మాత్రం వధువు లేదు. దీని వెనుక ఓ విషాద గాథ, ఓ గొప్ప తండ్రి మనసు ఉంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *