విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమా.. భారీ మూల్యం తప్పదు కేసీఆర్: రాములమ్మకేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి చెలగాటం.. ఇంటర్ విద్యార్ధులకు ప్రాణ సంకటం అన్న విధంగా మారింది తెలంగాణలో పరిస్ధితి. కాసుల కోసం క్కకుర్తి పడి…ఇంటర్ బోర్డు పరీక్షలను నిర్వహించడానికి అర్హత లేని ఓ అనామక కంపెనీకి బాధ్యతలు అప్పజెప్పి, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అమాయకులైన విద్యర్ధుల జీవితాలతో ఆడుకుందికేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి చెలగాటం.. ఇంటర్ విద్యార్ధులకు ప్రాణ సంకటం అన్న విధంగా మారింది తెలంగాణలో పరిస్ధితి. కాసుల కోసం క్కకుర్తి పడి…ఇంటర్ బోర్డు పరీక్షలను నిర్వహించడానికి అర్హత లేని ఓ అనామక కంపెనీకి బాధ్యతలు అప్పజెప్పి, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అమాయకులైన విద్యర్ధుల జీవితాలతో ఆడుకుంది

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *