విశాఖపట్నం కుర్రోడు.. సూక్ష్మ కళలో నిష్ణాతుడుచిన్నతనంలోనే సూక్ష్మ కళపై ఆసక్తి పెంచుకున్న వెంకటేష్.. పెన్సిల్‌ ముల్లు, చిత్తుకాగితం, ఐస్‌ క్రీమ్‌ పుల్ల, సబ్బు బిళ్ల, అగ్గిపుల్ల, పంటిపుల్ల.. ఇలా కంటికి కనిపించిన ప్రతి వస్తువుతో అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించాడు. చిన్నతనంలోనే సూక్ష్మ కళపై ఆసక్తి పెంచుకున్న వెంకటేష్.. పెన్సిల్‌ ముల్లు, చిత్తుకాగితం, ఐస్‌ క్రీమ్‌ పుల్ల, సబ్బు బిళ్ల, అగ్గిపుల్ల, పంటిపుల్ల.. ఇలా కంటికి కనిపించిన ప్రతి వస్తువుతో అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *