వెనెజ్వేలా సంక్షోభం: కారకస్‌ ఘర్షణల్లో మహిళ మృతి; పదుల సంఖ్యలో ప్రజలకు గాయాలుబుధవారం ప్రభుత్వ అనుకూల, వ్యతిరేకులంతా కారకస్ నగర వీధుల్లో ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. మొదట్లో ఇవి శాంతియుతంగానే జరిగాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *