వేసవిలో చల్లదనం కోసం బీరు తాగుతున్నారావేసవిలో వేడి నుంచి తప్పించుకోవడానికి వీలైనన్ని బీర్లు తాగాలని వాదించేవారుంటారు. అలాగే, బీరు తాగడం వల్ల ఏమీ శరీరానికి చల్లదనం కలగదని మరికొందరు వాదిస్తారు. ఇంతకీ ఏది కరెక్ట్?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *