వైద్యులు లేరని.. కాన్పు చేసిన నర్సులు.. పసికందులు మృతిలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన రెండు ఘటనల్లో (నిజామాబాద్, పశ్చిమగోదావరి) ఇద్దరు పసికందులు కన్నుమూశారు. వైద్యులు అందబాటులో లేక నర్సులు కాన్సు చేయడంతో ఈ ఘటనలు జరిగాయి.లుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన రెండు ఘటనల్లో (నిజామాబాద్, పశ్చిమగోదావరి) ఇద్దరు పసికందులు కన్నుమూశారు. వైద్యులు అందబాటులో లేక నర్సులు కాన్సు చేయడంతో ఈ ఘటనలు జరిగాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *