శిరీష్‌ను అప్పుడు అలా చూసి హీరో అవుతాడనుకోలేదు: నానిశిరీష్‌ కెరీర్‌కు సంబంధించి ఏబీసీడీలు ఎప్పుడో మొదలుపెట్టాడని, స్టార్ డమ్‌కు సంబంధించి ఏబీసీడీలు ఈ సినిమాతో ప్రారంభమవ్వాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు ABDC ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో నాని వెల్లడించారు. శిరీష్‌ కెరీర్‌కు సంబంధించి ఏబీసీడీలు ఎప్పుడో మొదలుపెట్టాడని, స్టార్ డమ్‌కు సంబంధించి ఏబీసీడీలు ఈ సినిమాతో ప్రారంభమవ్వాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు ABDC ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో నాని వెల్లడించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *