శృంగారం తర్వాత పెళ్లి చేసుకోకుండా మాట తప్పితే అత్యాచారమేనా?ఆ మహిళను పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం తొలుత తనకు నిజంగానే ఉందని, ఆ తర్వాత మనసు మార్చుకున్నానని పురుషుడు నిరూపించకోగలిగితే అది అత్యాచార నేరం కిందకు రాదు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *