శ్రీలంక చర్చిలు, హోటళ్లు లక్ష్యంగా పేలుళ్లు: కొలంబోలో 100 మంది మృతిఈస్టర్ ప్రార్థనల సమయంలో కోచ్చికడే, నెగోంబో, బట్టికలోవాలోని మూడు చర్చిలు లక్ష్యంగా పేలుళ్లు జరిగాయి. కొలంబోలోని షాంగ్రి లా, సినామన్ గ్రాండ్, కింగ్స్‌బరీ హోటళ్లు కూడా లక్ష్యంగా మారాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *