శ్రీలంక టు ధనుష్కోటి.. ఈతలో బుడతడి సరికొత్త ఫీట్పదేళ్ల వయసులో అద్భుతాలు చేస్తున్న బాలుడు. పాక్ జలసంధిలో శ్రీలంకలోని తలైమనార్ నుంచి ధనుష్కోటికి 32 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని పదిగంటల 30 నిమిషాల్లో చేరుకున్నాడు.పదేళ్ల వయసులో అద్భుతాలు చేస్తున్న బాలుడు. పాక్ జలసంధిలో శ్రీలంకలోని తలైమనార్ నుంచి ధనుష్కోటికి 32 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని పదిగంటల 30 నిమిషాల్లో చేరుకున్నాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *