శ్రీలంక దాడుల మృతులు: వంద మరణాలు ఎందుకు తగ్గాయి.. తప్పుగా లెక్కించడానికి కారణాలేంటి‘‘విశ్వసనీయతను పునరుద్ధరించుకొనేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో మృతుల సంఖ్య తగ్గింది.’’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *