శ్రీలంక పేలుళ్లు: తృటిలో తప్పించుకున్న తెలుగువారుఈ పేలుళ్ల నుంచి అనంతపురం జిల్లా వాసులు తృటిలో బయటపడ్డారు. ఈ తోపులాటలో సురేంద్ర బాబు స్వల్పంగా గాయపడ్డారు.. మిగిలిన నలుగురు క్షేమంగా ఉన్నారు. ఈ పేలుళ్ల నుంచి అనంతపురం జిల్లా వాసులు తృటిలో బయటపడ్డారు. ఈ తోపులాటలో సురేంద్ర బాబు స్వల్పంగా గాయపడ్డారు.. మిగిలిన నలుగురు క్షేమంగా ఉన్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *