శ్రీలంక పేలుళ్లు: ‘నిఘా హెచ్చరికలు నాకు అందలేదు’ – ప్రధాని విక్రమసింఘే”మాకు ఏదైనా సూచన తెలిసినట్లయితే.. మేం చర్యలు చేపట్టకపోయినట్లయితే.. నేను తక్షణమే నా రాజీనామా చేసి ఉండేవాడిని. కానీ మనకు ఏమీ చెప్పకపోతే మనమేం చేస్తాం?”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *