శ్రీలంక పేలుళ్లు: ముసుగులపై నిషేధంఅధ్యక్ష కార్యాలయం జారీచేసిన ఈ ఆదేశాలలో ఎక్కడా ప్రత్యేకంగా నికాబ్, బురఖాలపై నిషేధం విధిస్తున్నట్లు లేదు.. ఏ రకంగానూ ముఖాన్ని కప్పుకొని తిరగారదని మాత్రమే ఆదేశాలు జారీచేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *