శ్రీలంక పేలుళ్ల ఎఫెక్ట్.. ముఖాలకు ముసుగులు నిషేధంప్రజలు, మహిళలు తమ ముఖాలు గుర్తు పట్టకుండా ఇకపై ముసుగులు ధరించకూడదని నిబంధన విధించింది. వెంటనే నిషేధం విధిస్తున్నట్లు శ్రీలంక అధ్యక్షుడు మైత్రిపాల సిరిసేన ప్రకటించారు. ప్రజలు, మహిళలు తమ ముఖాలు గుర్తు పట్టకుండా ఇకపై ముసుగులు ధరించకూడదని నిబంధన విధించింది. వెంటనే నిషేధం విధిస్తున్నట్లు శ్రీలంక అధ్యక్షుడు మైత్రిపాల సిరిసేన ప్రకటించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *