షూటింగ్‌లో ప్రమాదం… విశాల్‌కు తీవ్రగాయాలుయాక్షన్ సన్నివేశంలో విశాల్ డూప్ లేకుండా నటించడంతోనే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. ఆయన ఎడమ కాలు, చేయి విరిగింది.
యాక్షన్ సన్నివేశంలో విశాల్ డూప్ లేకుండా నటించడంతోనే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. ఆయన ఎడమ కాలు, చేయి విరిగింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *