షేర్పాలు, టిబెటన్లకు ఆక్సిజన్ లోపాన్ని తట్టుకునే జన్యువు ఈ ప్రాచీన మానవజాతి నుంచే సంక్రమించిందామనవంటి ఆధునిక మానవులు వేలాది సంవత్సరాల కిందట ప్రపంచమంతటా విస్తరించటానికి ముందు ఆసియాలో నివసించిన ఓ అంతుచిక్కని మానవ జాతి డెనిజోవన్స్.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *