సిక్కోలును వణికించి వదిలేసిన ‘ఫణి’మొదటి నుంచి అంతుచిక్కకుండా దిశను మార్చుకుంటూ పయనించిన ‘ఫణి’ తీరాన్ని తాకే సమయంలోనూ అదే ఒరవడిని కొనసాగించింది. ఇదే గమనం జిల్లాను కాపాడినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.మొదటి నుంచి అంతుచిక్కకుండా దిశను మార్చుకుంటూ పయనించిన ‘ఫణి’ తీరాన్ని తాకే సమయంలోనూ అదే ఒరవడిని కొనసాగించింది. ఇదే గమనం జిల్లాను కాపాడినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *