సితార పాపతో మహేష్ ‘ఛోటి ఛోటి బాతే’!హైదరాబాద్‌లోనే జరుగుతోన్న షూటింగ్‌లో మహేష్‌కు ఆయన గారాలపట్టి సితార మండు వేసవిలో తన చిట్టి పొట్టి మాటలతో ఆహ్లాదాన్ని అందిస్తోంది.హైదరాబాద్‌లోనే జరుగుతోన్న షూటింగ్‌లో మహేష్‌కు ఆయన గారాలపట్టి సితార మండు వేసవిలో తన చిట్టి పొట్టి మాటలతో ఆహ్లాదాన్ని అందిస్తోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *