సీసీఎంబీ పరిశోధన: బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా అదుపుచేసే దిశగా ముందడుగు



ఇప్పటి వరకూ పెరిగిపోయిన, పెద్దవైపోయిన బ్యాక్టీరియాలను అదుపు చేసే మందులు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇకపై బ్యాక్టీరియా అసలు పెరగకుండా, పెద్దవి కాకుండా చూసే మందులు కనిపెట్టడానికి ఆస్కారం కల్పించారు సీసీఎంబీ శాస్త్రవేత్తలు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *