సుజుకీ జిక్సర్ బైక్స్‌కు ఏమైంది..?సుజుకీ జిక్సర్ బైక్స్ అమ్మకాలు నాలుగు అంకెల నుంచి ఇప్పుడూ మూడు అంకెల స్థాయికి పడిపోయాయి. మార్చి నెలలో ఈ బైక్స్ విక్రయాలు నిరుత్సాహానికి గురిచేశాయని చెప్పుకోవచ్చు. సుజుకీ జిక్సర్ బైక్స్ అమ్మకాలు నాలుగు అంకెల నుంచి ఇప్పుడూ మూడు అంకెల స్థాయికి పడిపోయాయి. మార్చి నెలలో ఈ బైక్స్ విక్రయాలు నిరుత్సాహానికి గురిచేశాయని చెప్పుకోవచ్చు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *