సూసైడ్ వద్దు!! ఎటు పోతుంది.. నవ భారతం: నాగబాబునువ్ డాక్టర్ అవ్వాలి.. ఇంజనీర్ కావాలి.. ఇన్ని మార్కులు రావాలి అంటూ కండిషన్స్ పెడుతున్నారు. బతకాలంటే ఇలాగే బతకాలని వాళ్లని బలవంతం చేస్తున్నారు. కమర్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వచ్చిన తరువాత విద్యార్ధుల్ని 18 గంటల పాటు చదివిస్తున్నారు. ఇంత దారుణమా?నువ్ డాక్టర్ అవ్వాలి.. ఇంజనీర్ కావాలి.. ఇన్ని మార్కులు రావాలి అంటూ కండిషన్స్ పెడుతున్నారు. బతకాలంటే ఇలాగే బతకాలని వాళ్లని బలవంతం చేస్తున్నారు. కమర్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వచ్చిన తరువాత విద్యార్ధుల్ని 18 గంటల పాటు చదివిస్తున్నారు. ఇంత దారుణమా?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *