సౌదీలో భారత కార్మికుల కష్టాలకు కారణాలేంటిసౌదీలో ఉంటున్న భారతీయులను చాలా సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. ఏజెంట్ల మోసాలకు కొందరు బాధితులుగా మారుతుంటే.. కఠినమైన సౌదీ చట్టాల వల్ల ఇంకొందరు ఇక్కట్ల పాలవుతున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *