స్కూలు నుంచి ఇంటికెళ్లాలంటే.. రెండు విమానాలు మారాలి, 5 రోజులు కొండలు ఎక్కాలి‘మా అమ్మానాన్నలను చూసి పన్నెండేళ్లు అవుతోంది. వాళ్ల ముఖాల్లో నవ్వు మాత్రమే నాకు ఇప్పుడు గుర్తుంది. ఆ నవ్వు వెనుక విషాదం ఉంది.’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *