హజీపూర్ సైకోలో ‘ప్రేమ’ కోణం.. అంతమందిని చంపి ఆ యువతితో మాత్రం!మైనర్ బాలికలను అత్యాచారం చేసి దారుణంగా హత్య చేసిన హాజీపూర్ కిల్లర్‌లో ప్రేమ కోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఏడాదిన్నరగా తనతో చనువుగా ఉంటున్న ఓ యువతి విషయంలో మాత్రం అతడు తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయాడు.మైనర్ బాలికలను అత్యాచారం చేసి దారుణంగా హత్య చేసిన హాజీపూర్ కిల్లర్‌లో ప్రేమ కోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఏడాదిన్నరగా తనతో చనువుగా ఉంటున్న ఓ యువతి విషయంలో మాత్రం అతడు తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *