హాజీపూర్ కిల్లర్: కలివిడిగా ఉంటే అనుమానించాల్సిందే.. సైకో సంచనాలు!బతికేదే లైంగిక కోర్కెలు తీర్చుకోవడం కోసం అన్నట్లుగా విపరీత ధోరణితో ప్రవర్తించే నైజం హాజీపూర్‌ హంతకుడిది. అతడి చూపులే అదో రకంగా ఉంటాయి. ఎప్పుడూ ముభావంగా, ఒంటరిగా ఉండటం అతడికి అలవాటు.బతికేదే లైంగిక కోర్కెలు తీర్చుకోవడం కోసం అన్నట్లుగా విపరీత ధోరణితో ప్రవర్తించే నైజం హాజీపూర్‌ హంతకుడిది. అతడి చూపులే అదో రకంగా ఉంటాయి. ఎప్పుడూ ముభావంగా, ఒంటరిగా ఉండటం అతడికి అలవాటు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *