హైదరాబాద్‌‌లో ఎక్కువ ఆస్తులున్నది చంద్రబాబుకే: తలసానిఏపీ ఎన్నికల వేళ ఆంధ్రా, తెలంగాణ మధ్య మాటల యుద్ధం నడుస్తోంది. హైదరాబాద్‌లో ఆంధ్రావాళ్ల ఆస్తులను లాగేసుకుంటున్నారన్న బాబుకు తలసాని కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఆస్తులు ఎక్కువ ఉంది ఆయనకేనని చెప్పారు.ఏపీ ఎన్నికల వేళ ఆంధ్రా, తెలంగాణ మధ్య మాటల యుద్ధం నడుస్తోంది. హైదరాబాద్‌లో ఆంధ్రావాళ్ల ఆస్తులను లాగేసుకుంటున్నారన్న బాబుకు తలసాని కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఆస్తులు ఎక్కువ ఉంది ఆయనకేనని చెప్పారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *