హైదరాబాద్ టు లండన్.. ప్రయాణం గంటలోపే!హైదరాబాద్ నుంచి ప్రపంచంలోని ఏ మూలకైనా గంట సేపట్లోనే ప్రయాణం చేసే రోజులు ఎంతో దూరంలో లేవు. బుల్లెట్ రైళ్లు ఒకే దేశంలో నగరాల మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గిస్తే… హైపర్ సోనిక్ విమానాలు దేశాల మధ్య దూరాన్ని తగ్గించనున్నాయి.హైదరాబాద్ నుంచి ప్రపంచంలోని ఏ మూలకైనా గంట సేపట్లోనే ప్రయాణం చేసే రోజులు ఎంతో దూరంలో లేవు. బుల్లెట్ రైళ్లు ఒకే దేశంలో నగరాల మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గిస్తే… హైపర్ సోనిక్ విమానాలు దేశాల మధ్య దూరాన్ని తగ్గించనున్నాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *