112 హెల్ప్ లైన్: ఎమర్జెన్సీ సేవలకు దేశమంతా ఒకే కాల్ఆపత్కాలంలో సేవలకు గాను కేంద్ర ప్రభుత్వం సరికొత్త హెల్ప్ లైన్ నంబర్‌ను తీసుకొచ్చింది. 112 నంబర్‌కు కాల్ చేసి దేశంలో ఎక్కడైనా.. ఎలాంటి సాయమైనా పొందవచ్చు.ఆపత్కాలంలో సేవలకు గాను కేంద్ర ప్రభుత్వం సరికొత్త హెల్ప్ లైన్ నంబర్‌ను తీసుకొచ్చింది. 112 నంబర్‌కు కాల్ చేసి దేశంలో ఎక్కడైనా.. ఎలాంటి సాయమైనా పొందవచ్చు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *