‘12 ఏళ్లప్పుడు ఇస్లామిక్ స్టేట్ బందీగా పట్టుకుంది.. 8 మంది పురుషులకు అమ్మేసింది’నాలుగేళ్ల తర్వాత ఐఎస్ నుంచి తప్పించుకున్న మర్యం ఎన్నోసార్లు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంది. కానీ తల్లికి ఇచ్చిన మాట కోసం బాధలన్నీ గుండెల్లో దాచుకుని జీవచ్ఛవంలా జీవిస్తోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *