37 మందికి మరణశిక్ష అమలు చేసిన సౌదీ అరేబియాసౌదీ అరేబియా 37 మందికి మరణశిక్ష అమలు చేసింది. ఉగ్రవాదంతో సంబంధాలు ఉండటంతోనే ఈ చర్య తీసుకున్నట్టు వెల్లడించింది.సౌదీ అరేబియా 37 మందికి మరణశిక్ష అమలు చేసింది. ఉగ్రవాదంతో సంబంధాలు ఉండటంతోనే ఈ చర్య తీసుకున్నట్టు వెల్లడించింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *