4 రోజుల్లో రూ.96,000 కోట్లు హుష్‌కాకి!మే 9 గురువారం నాటి ఆర్ఐఎల్ షేరు క్లోజింగ్ ధర రూ.1,255.15 ప్రకారం చూస్తే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మార్కెట్ క్యాప్ రూ.7,95,628.55 కోట్లుగా ఉంది. మే 3న ఆర్ఐఎల్ మార్కెట్ క్యాప్ రూ.8,91,885.91 కోట్లుగా ఉంది. మే 9 గురువారం నాటి ఆర్ఐఎల్ షేరు క్లోజింగ్ ధర రూ.1,255.15 ప్రకారం చూస్తే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మార్కెట్ క్యాప్ రూ.7,95,628.55 కోట్లుగా ఉంది. మే 3న ఆర్ఐఎల్ మార్కెట్ క్యాప్ రూ.8,91,885.91 కోట్లుగా ఉంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *