99 మార్కులు వస్తే 0 వేశారు.. తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల్లో ఎందుకిన్ని పొరపాట్లు.. ఎవరిది తప్పు‘‘ఆవేశంలో నేను ఏమైనా చేసుకొని ఉంటే ఇవాళ పాస్ అని తెలిసినా ఉపయోగం ఏంటి? మాలాంటి పేద విద్యార్థులు భవిష్యత్తుతో అధికారులు ఇలా ఎలా చెలగాటం ఆడగలుగుతున్నారు?’’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *