కావేరీ నదిలో మాస్టర్‌ హిరణ్ణయ్య అస్థికల నిమజ్జనం

బెంగళూరు: ప్రఖ్యాత రంగస్థల నటుడు మాస్టర్‌ హిర ణ్ణయ్య శ్రాద్ధకర్మలలో భాగంగా అస్థికలను పవిత్ర కావేరీ నదిలో శనివారం నిమజ్జనం చేశారు. హిరణ్ణయ్య ముగ్గురు కుమారులు శాస్త్రోక్తంగా ఈ కార్యాన్ని నిర్వహించారు. ఇది లా ఉండగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఖ్యాతి గడిం చిన …

Read More