ఏరోఇండియా షోలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. 150 కార్లు దగ్ధం

భారీ అగ్నిప్రమాదంతో బెంగళూరు నగరం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. యలహంక ఎయిర్ బేస్‌లో జరుగుతున్న ఏరోఇండియా షోలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించి 150 కార్లు దగ్ధమయ్యాయి.భారీ అగ్నిప్రమాదంతో బెంగళూరు నగరం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. యలహంక ఎయిర్ బేస్‌లో జరుగుతున్న ఏరోఇండియా షోలో భారీ …

Read More

ఏరోఇండియా షోలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. 150 కార్లు దగ్ధం

భారీ అగ్నిప్రమాదంతో బెంగళూరు నగరం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. యలహంక ఎయిర్ బేస్‌లో జరుగుతున్న ఏరోఇండియా షోలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించి 150 కార్లు దగ్ధమయ్యాయి.భారీ అగ్నిప్రమాదంతో బెంగళూరు నగరం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. యలహంక ఎయిర్ బేస్‌లో జరుగుతున్న ఏరోఇండియా షోలో భారీ …

Read More