పవన్ కుర్రాడు.. ఆ పాపంలో నాకూ భాగం ఉంది: రోశయ్య

2016 నుండి రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నా.. నా కుటుంబం నుండి ఎవరూ రాజకీయాల్లో లేరు. ప్రస్తుత రాజకీయాలను పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు. ఎందుకంటే.. 2016 నుండి రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నా.. నా కుటుంబం నుండి ఎవరూ రాజకీయాల్లో లేరు. ప్రస్తుత రాజకీయాలను …

Read More