నేనేంటో తెలియాలంటే ‘మహానాయకుడు’ సినిమా చూడండి: చంద్రబాబు

భయపెడుతున్నారు. నేను భయపడతానా తమ్ముళ్లూ. భయం నాకు తెలుసా ఎప్పుడైనా? 24 బాంబులేశారు నాపైన. అప్పుడే నేను భయపడలేదు. ఈ తాటాకు చప్పుళ్లకు నేను భయపడతానా తమ్ముళ్లూ: చంద్రబాబు నాయుడుభయపెడుతున్నారు. నేను భయపడతానా తమ్ముళ్లూ. భయం నాకు తెలుసా ఎప్పుడైనా? 24 …

Read More