‘మజిలీ’ సినిమా రివ్యూ

ఇదో భావోద్వేగ ప్రేమకథ. ఇలాంటి మంచి పెళ్లం దొరకడం అరుదే కాని చైతూ అదృష్టవంతుడు కదా. అందుకే ఈ ‘మజిలీ’ ఇలా కలిసి వచ్చింది. ఇదో భావోద్వేగ ప్రేమకథ. ఇలాంటి మంచి పెళ్లం దొరకడం అరుదే కాని చైతూ అదృష్టవంతుడు కదా. …

Read More